Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Daň z nehnuteľnosti

 

Daň z nehnuteľnosti

Obec Hradište vyberá daň z nehnuteľnosti na základe zákona č. 582/2001 Z. z. o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecného záväzného nariadenia obce č. 13/2013 o dani z nehnuteľnosti.

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom  dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníka zanikne vlastníctvo, správa, nájom, alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1 januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom. Na vyrubenie dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak tento zákon neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného  osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

Možnosti vzniku a zániku daňovej povinnosti:

Vklad do katastra nehnuteľnosti / kúpa, darovanie, odpredaj..../

Právoplatné rozhodnutie/ dedenie, dražba, stavebné povolenie, zmena užívania stavby, kolaudácia stavby......./

Drobná stavby

Odstránenie stavby

Nájomná zmluva s poľnohospodárskym podnikom o nájme pozemkov, stavieb

 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti  podáva do 31. januára vlastník nehnuteľnosti, ktorý v predchádzajúcom kalendárnom roku nadobudol nehnuteľnosť / kúpou, darovaním,../, alebo u ktorého nastali zmeny rozhodujúce na vyrubovanie dane / stal sa vlatníkom ďalšej nehnuteľnosti, predal nehnuteľnosť, daroval nehnuteľnosť, skolaudoval stavbu, získal stavebné povolenie, zmenil sa druh pozemku, zmenil sa účel užívania stavby .../

 

Platenie dane

Správca dane určuje, že vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do sumy 1000,- € naraz do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru, nad 1000,- € v dvoch rovnakých splátkach, ktoré budú určené v rozhodnutí.


 

virtualny cintorin

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka