Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

gen.prof.JUDr. Jozef Kuril CSc.

<a href=gen.prof.JUDr. Jozef Kuril CSc" src="/portals_pictures/i_003658/i_3658445.jpg" style="width: 272px; height: 331px;" title="gen.prof.JUDr. Jozef Kuril CSc" >

 

gen.prof.JUDr. Jozef Kuril CSc. 

 

   Gen. prof. JUDr Jozef Kuril, CSc. sa narodil 21.7.1955 v Topoľčanoch. Svoje detstvo až do ukončenia stredoškolských štúdií prežil v Hradišti pri Partizánskom. Maturoval v roku 1973 na Strednej všeobecnej vzdelávacej škole v Partizánskom.

     V roku 1978 s vyznamenaním ukončil denné štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho profesná kariera je úzko spätá s vysokoškolským prostredím, osobitne s výchovnovzdelávacou sústavou Ministerstva vnútra.

     Po absolvovaní jednoročnej vojenskej služby nastúpil na katedru správneho a pracovného práva Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave ako vysokoškolský učiteľ. V roku 1980 na katedre pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského úspešne obhájil rigoróznu prácu a následne vykonal rigoróznu skúšku a získal titul "JUDr". V roku 1987 na právnickej fakulte Univerzity Komenského úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu a získal hodnosť"kandidáta právnych vied

" (CSc.).

     Po vzniku Akadémie Policajného zboru bol Akademickým senátom Akadémie Policajného zboru v tajných voľbách zvolený za prvého predsedu Akademického senátu Akadémie policajného zboru. V tomto období sa aktívne podieľal na prípravách zásadnej školskej a štúdijnej dokumentácie s akreditáciou PZ ako vysokoškolskej inštitúcie.

     V roku 1995 nastúpil do funkcie generálneho riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, od roku 1997 opäť pôsobil na Akadémii Policajného zboru ako vysokoškolský učiteľ. V septembry roku 2000 sa úspešne habilitoval a získal vedeckopedagogický titul "doc".

     V januári roku 2003 bol Akademickým senátom Akadémie PZ v tajných voľbách zvolený do funkcie rektora Akadémie Policajného zboru. Pod jeho vedením sa Akadémia PZ zaraďuje k rešpektovaným vysokým školám v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. V Akadémii PZ úspešne presadzuje vysokú úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu a vedeckej činnosti. Aj jeho zásluhou Akadémia PZ zaznamenala mimoriadne úspešný a intenzívny rozvoj zahraničných vzťahov.

    Akadémii PZ bola priznaná akreditácia vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, ako aj akreditácia pre habilitačné a inauguračné konania v štúdijnom odbore " bezpečnostno-právna ochrana osôb a majetku

    Popri funkcii rektora aktívne pôsobí ako vysokoškolský učiteľ v oblasti prednáškovej a publikačnej činnosti, vydal niekoľko monografií, učebnicu i viaceré vysokoškolské skriptá.

    Pôsobí aj voblasti vedeckej práce, je vedúcim riešiteľského kolektívu pre spracovanie vedeckej úlohy, ktorá je súčasťou plánu vedecko-výskumnej činnosti Akadémie PZ. Je členom siedmych vedeckých rád vysokých škôl Slovenskej republiky i v zahraničí. Pôsobí ako školiteľ v doktorandskom štúdiu ( PhD), kde vedie niekoľkých doktorandov. Je prredsedom rigoróznej komisie pr odbor pracovné právo, štátna služba, občianske a obchodné právo.

    Je autorom mnohých vedeckých prác publikovaných v časopisoch a v zborníkoch u nás i v zahraničí.

K najvýznamnejším jeho prácam patria vedecké monografie napr. Základné teoretické otázky služobného pomeru príslušníkov Policajného zboru", " Štátna služba".

   Po úspešnom absolvovaní inauguračného konania bol v januáry 2008 Prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za vyskoškolského profesora.

      Dňa 2. septembra 2008 bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný do hodnosti generál.

 gen. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. je ženatý, má dve dospelé deti.


 

virtualny cintorin

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka