Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Hradište - okres Partizánske

Hlavný kontrolór

Ing. Peter Fodora - hlavný kontrolór obce

Adresa:     Hradište 164
e-mail:      kontrolor@obec-hradiste.sk
 

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Ing. Peter Fodora je hlavným kontrolórom obcí Hradište, Dolné Vestenice a Bošany

Hlavný kontrolór:

    vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
    predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
    vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
    predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
    predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
    spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
    vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
    je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
    plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.


 

webygroup

dnes je: 17.3.2018

meniny má: Ľubica

Zaregistrovaním sa budete dostávať informácie o novinkách na našej stránke.

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

7758010

Úvodná stránka