Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce

Ing. Peter Fodora 

Adresa:     Hradište 164
e-mail:      kontrolor@obec-hradiste.sk

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, jeho pracovný pomer vzniká voľbou. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť pre viaceré obce. Ing. Peter Fodora je hlavným kontrolórom obcí Hradište, Dolné Vestenice a Bošany.

Hlavný kontrolór:

    vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce,
    predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
    vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
    predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
    predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
    spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia  s  prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
    vybavuje sťažnosti v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 152/1998 Z. z.
    je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
    plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.


 

virtualny cintorin

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka