Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Komunálny odpad a DSO

Obec Hradište vyberá poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 3/2016

  POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD/  FYZICKÁ OSOBA /

Poplatníkom  je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu .... na iný účel ako na podnikanie / bližšie informácie v zákone/

  POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD/ PRÁVNICKÁ OSOBA, PODNIKATEĹ/

Poplatníkom je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať/ vlastník nehnuteľnosti/ alebo užíva nehnuteľnosť /nájomca/ na území obce na iný účel ako je podnikanie, alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na podnikanie / ďalej len poplatník

 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ / §80/

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a/ uviesť meno, priezvisko titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu podľa §77 odst. 7 aj identifikačné údaje za ostatný členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 odst. 2 písm. b/ alebo písm. c/, názov alebo obchodné meno  alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo.

b/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku

c/ ak sa požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpistenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali.

 

VÝŠKA POPLATKU

Poplatok je:

a/ 0,052 €/osobu/deň  - 0,052 x 365 dní                  =  18,98 €/osobu/rok

b/ 0,210 €/110l kuka nádoba/deň/ podnikateľ         =  76,65€/nádoba/rok

c/ 0,03€/ kg. drobného stavebného odpadu

 

ZNÍŽENIE  A ODPUSTENIE ODPADU

                             

  1. Obec poplatok na základe žiadosti o 50% zníži:

             a/ ak poplatník preukáže, že sa v určenom zdaňovacom období dlhodobo                         

                 zdržiava alebo   zdržiaval v zahraničí/viac ako 90 dní/

             b/ študentom stredných  a vysokých škôl dennej forme štúdia

             c/ poplatníkom, ktorí pracujú na turnusy

             d/ poplatníkom, ktorý si platia znížený poplatok za komunálny odpad na           

                 prechodnom   pobyte    

 

  1. Obec poplatok na základe žiadosti odpustí:

 

            a/ ak sa poplatník preukáže, že žije v zahraničí

            b/ ak je osoba umiestnená v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej

                starostlivosti

            c/ ak sa osobe poskytuje soc. služba v zariadení soc. služieb pobytovou

                formou

            d/ ak sa poplatník preukáže zaplatením poplatku na prechodnom pobyte,  

                kde sa dlhodobo  zdržiava

            e/ ak bol osobe zrušený trvalý pobyt a je iba osobou bez súpisného čísla,       

                neužíva    nehnuteľnosť na území obce a ani sa v obci nezdržiava.   

 

  1. Doklady potrebné k uplatneniu zníženia, prípadne odpustenia poplatku podľa bodu 1. a 2.:

 

            a/ pracovné povolenie, z dokladu musí byť zrejmé, že sa jedná o obdobie    

                dlhšie ako 90 dní  v kalendárnom roku

            b/ študenti SŠ a VŠ – doklad o návšteve školy a doklad o ubytovaní

            c/ potvrdenie o zamestnaní a prechodnom pobyte mimo bydliska

            d/ potvrdenie o umiestnení v zariadení, poskytujúcom  služby zdravotnej  

                starostlivosti

            e/ potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

            f/ doklad o zaplatení zníženého poplatku na prechodnom pobyte

            e/ doklad o zaplatení poplatku na prechodnom pobyte

            g/ na základe údajov z evidencie obyvateľov

  1. podmienkou pre poskytovanie zníženia , prípadne odpustenia poplatku je podanie žiadosti písomnou formou. Doklady so žiadosťou je potrebné v písomnej forme doručiť na obecný úrad do konca februára príslušného kalendárneho roka.  Doklady musia obsahovať údaje o osobe, ktorej sa úľava týka: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, presné obdobie za ktoré sa osoba nezdržuje alebo nebude zdržovať v mieste trvalého bydliska. V prípade zahraničných dokladov je vhodné preložiť do úradného jazyka. Všetky doklady musia byť s aktuálnym dátumom v kalendárnom roku, študenti v aktuálnom školskom roku!
  2. Na jednu osobu sa vzťahuje len jeden druh úľavy.
  3. Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na zníženie , resp. odpustenie poplatku.
  4. Znížená alebo odpustená sadzba nebude poplatníkovi alebo domácnosti, v ktorej poplatník žije poskytnutá, ak má poplatník, alebo niektorý člen domácnosti voči obci Hradište akékoľvek nedoplatky.

 

 

ÚHRADA POPLATKU

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je možné uhradiť v dvoch splátkach, ktoré bude určené v rozhodnutí.

Poplatok za drobný stavebný odpad je každý pôvodca odpadu povinný zaplatiť na mieste v deň odovzdania odpadu na zbernom mieste v hotovosti.

Komunálny odpad a DSO

Obec Hradište vyberá poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na základe zákona č. 582/2004 Z.z.  o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady č. 3/2016

  POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD/  FYZICKÁ OSOBA /

Poplatníkom  je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať, alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu .... na iný účel ako na podnikanie / bližšie informácie v zákone/

  POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD/ PRÁVNICKÁ OSOBA, PODNIKATEĹ/

Poplatníkom je právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať/ vlastník nehnuteľnosti/ alebo užíva nehnuteľnosť /nájomca/ na území obce na iný účel ako je podnikanie, alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na podnikanie / ďalej len poplatník

 

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ / §80/

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a

a/ uviesť meno, priezvisko titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, v prípade určeného zástupcu podľa §77 odst. 7 aj identifikačné údaje za ostatný členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 77 odst. 2 písm. b/ alebo písm. c/, názov alebo obchodné meno  alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo.

b/ uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku

c/ ak sa požaduje zníženie alebo odpustenie poplatku, predložiť aj doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpistenie poplatku.

Zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, kedy tieto zmeny nastali.

 

VÝŠKA POPLATKU

Poplatok je:

a/ 0,052 €/osobu/deň  - 0,052 x 365 dní                  =  18,98 €/osobu/rok

b/ 0,210 €/110l kuka nádoba/deň/ podnikateľ         =  76,65€/nádoba/rok

c/ 0,03€/ kg. drobného stavebného odpadu

 

ZNÍŽENIE  A ODPUSTENIE ODPADU

                             

Obec poplatok na základe žiadosti o 50% zníži:

             a/ ak poplatník preukáže, že sa v určenom zdaňovacom období dlhodobo                         

                 zdržiava alebo   zdržiaval v zahraničí/viac ako 90 dní/

             b/ študentom stredných  a vysokých škôl dennej forme štúdia

             c/ poplatníkom, ktorí pracujú na turnusy

             d/ poplatníkom, ktorý si platia znížený poplatok za komunálny odpad na           

                 prechodnom   pobyte    

 

Obec poplatok na základe žiadosti odpustí:

 

            a/ ak sa poplatník preukáže, že žije v zahraničí

            b/ ak je osoba umiestnená v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej

                starostlivosti

            c/ ak sa osobe poskytuje soc. služba v zariadení soc. služieb pobytovou

                formou

            d/ ak sa poplatník preukáže zaplatením poplatku na prechodnom pobyte,  

                kde sa dlhodobo  zdržiava

            e/ ak bol osobe zrušený trvalý pobyt a je iba osobou bez súpisného čísla,       

                neužíva    nehnuteľnosť na území obce a ani sa v obci nezdržiava.   

 

Doklady potrebné k uplatneniu zníženia, prípadne odpustenia poplatku podľa bodu 1. a 2.:

 

            a/ pracovné povolenie, z dokladu musí byť zrejmé, že sa jedná o obdobie    

                dlhšie ako 90 dní  v kalendárnom roku

            b/ študenti SŠ a VŠ – doklad o návšteve školy a doklad o ubytovaní

            c/ potvrdenie o zamestnaní a prechodnom pobyte mimo bydliska

            d/ potvrdenie o umiestnení v zariadení, poskytujúcom  služby zdravotnej  

                starostlivosti

            e/ potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb

            f/ doklad o zaplatení zníženého poplatku na prechodnom pobyte

            e/ doklad o zaplatení poplatku na prechodnom pobyte

            g/ na základe údajov z evidencie obyvateľov

podmienkou pre poskytovanie zníženia , prípadne odpustenia poplatku je podanie žiadosti písomnou formou. Doklady so žiadosťou je potrebné v písomnej forme doručiť na obecný úrad do konca februára príslušného kalendárneho roka.  Doklady musia obsahovať údaje o osobe, ktorej sa úľava týka: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, presné obdobie za ktoré sa osoba nezdržuje alebo nebude zdržovať v mieste trvalého bydliska. V prípade zahraničných dokladov je vhodné preložiť do úradného jazyka. Všetky doklady musia byť s aktuálnym dátumom v kalendárnom roku, študenti v aktuálnom školskom roku!

Na jednu osobu sa vzťahuje len jeden druh úľavy.

Čestné prehlásenie nie je považované za doklad preukazujúci nárok na zníženie , resp. odpustenie poplatku.

Znížená alebo odpustená sadzba nebude poplatníkovi alebo domácnosti, v ktorej poplatník žije poskytnutá, ak má poplatník, alebo niektorý člen domácnosti voči obci Hradište akékoľvek nedoplatky.

 

 

ÚHRADA POPLATKU

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu je možné uhradiť v dvoch splátkach, ktoré bude určené v rozhodnutí.

Poplatok za drobný stavebný odpad je každý pôvodca odpadu povinný zaplatiť na mieste v deň odovzdania odpadu na zbernom mieste v hotovosti.


 

virtualny cintorin

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka