Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Prof.Ing. Rudolf Kropil CSc.

 

   Prof.Ing. Rudolf Kropil CSc.           rektor   Technickej univerzity vo Zvolene

   Prof.Ing. Rudolf Kropil CSc.           rektor   Technickej univerzity vo Zvolene

  Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič a novovymenovaný rektor

  Technickej univerzity vo Zvolene profesor Rudolf Kropil. 

      

Slovenská  rektorská konferencia zvolila dňa 27.4.2014 za prezidenta slovenských vysokých škôl na dobu dvoch rokov

 

Prof.Ing.Rudolfa Kropila CSc.,

 

 Profesor Rudolf Kropil je absolventom odboru lesné inžinierstvo na Lesníckej

fakulte Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene,na ktorej ukončil štúdium v roku 1987. Po ukončení štúdia pracoval do roku 1989 na Správe Národného parku Nízke Tatry v Banskej Bystriciako odborný referent.  Od roku 1989 do roku 1994 pôsobil na Katedre ochrany lesa a poľovníctva LF  VŠLD vo Zvolene ako vedecký pracovník a interný ašpirant,od roku 1994 ako odborný asistent. V roku 1994 obhájil na LF VŠLD kandidácku dizertačnú prácu a bola mu udelená vedecká hodnosť kandidáta vied vo vednom odbore poľnohospodárska a lesnícka fytopatológia a ochrana  rastlín. V roku 1995 absolvoval kurz vysokoškolskej pedagogiky na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej bystrici. V roku 2002 na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene obhájil habilitačnú prácu a bol ustanovený do funkcie docenta v odboreaplikovaná zoológia a poloľovníctvo. V roku 2005 bol prezidentom SR vymenovanývysokoškolského profesora pre odbor aplikovaná zoológia a poľovníctvo. Krátkodobé zahraničné pobyty na univerzitných a výskumných pracoviskách absolvoval v USA, Japonsku, Austrálii, na Novom Zélande a vo väčšine krajín EÚ. V rokoch 2003-2006 bol delegátom v Programovom výbore 6. rámcového programu pri Európskej komisi v Bruseli pre trvalo udržateľný rozvoj, globálne zmeny a ekosystémy. V rokoch 2001-2007 vykonával funkciu prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Od roku 2007 je predsedom Vedeckej fakulty LF TU vo Zvolene. Je čľenom odborových komisií pre doktorandské štúdium vo vedných odboroch pestovanie lesa, ochrana rastlín, aplikovaná zoológia a poľovníctvo. V súčastnosti je zástupcom koordinátora výskumnej skupiny Ochrana a manažment zveri v Medzinárodnej únii lesníckych výskumných organizácií (IUFRO), zakladateľ a delegát v Medzinárodnej únii biológov zveri, člen poradného zboru Štátnej ochrany prírody SR a zástupcom vo viacerých radách, komisiách a inštitúciách v oblasti vysokoškolského vzdelávania a lesníckeho výskumu (Komisia VEGA pre pôdohospodárske,veterinárske a drevárske vedy. Rada pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu APVV a iné). Je predsedom redakčnej rady  časopisu Acta Facultatis Forestralis,členom redakčých rád niekoľkých medzinárodných adomácich vedeckých a odborných časopisov (napr.Journal of V rámci pedagogickej činnosti je gestorom predmetov lesnícka zoológia, poľovnícka zoológia, biológia poľovnej zveri a spolugestorom predmetu základy ekológie. Prednášal aj na Univerzite v Berne  vo Svajčiarsku, na Pôdohospodárskej univerzite vo Viedni a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je garantom bakalárskeho štúdijneho programu aplikovaná zoológia a poľovníctvo ( AZP) a spolugarantom inžinierskeho a doktorandského štúdijného programu AZP na LF TU vo Zvolene. Doteraz bol vedúcim 40 diplomových prác a školiteľom dvanástich doktorandov. Vo vedeckovýskumnej činnosti sa špecializuje na riešenie problematiky aplikovanej zoológie lesa v prepojení na ďalšie lesnícke, poľovnícke, ekologické a enviromentálne  disciplíny. Je vedúcim viacerých projektov  a ako národný koordinátor riešil desať medzinárodných projektov. Je autorom a spoluautorom viac ako sto vedeckých a odborných prác, na ktoré zaznamenal takmer 300 ohlasov.

Na svetovom kongrese Medzinárodnej únie lesníckych výskumných organizácií ( IUFRO)Kuala

Lumpur v Malajzii v roku 2000 prevzal doktorskú cenu a zlatú medailu za významný vedecký prínos vo výskume v oblastiach sledovaných IUFRO.

  Prof. Ing.  Rudolf Kropil, CSc., je od roku 2000 členom Vedeckej rady Lesníckej fakulty a v roku 2001 až 2007 vykonával funkciu prodekana Lesníckej fakulty pre vedeckovýskumnú činnosť.

  V októbry 2007 ho akademický senát fakulty zvolil do funkcie dekana Lesníckej  fakulty na prvé funkčné obdobie a v októbry 2011 ho opätovne zvolil aj na druhé funkčné obdobie.

   Funkciu dekana Lesníckej fakulty zastával do februára 2012. Na základe volieb v Akademickom senáte Technickej univerzity vo Zvolene,  konaných - 15.11.2011  ho prezident  Slovenskej republiky- Ivan GFašparovič- vymenoval do funkcie  Rektora Technickej univerzity vo Zvolene na obdobie štyroch rokov s účinnosťou od 18. februára 2012.

Fotogaléria


 

virtualny cintorin

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka