Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Stanovy združenia„Priatelia ZŠ Hradište“

I. Názov a sídlo  

Názov občianskeho združenia je „Priatelia ZŠ Hradište“. Sídlom združenia je Hradište 277, 958 54 Hradište. 

II. Ciele 

Občianske združenie Priatelia ZŠ Hradište je združenie, ktorého cieľom je združovať záujemcov o fyzický a duševný rozvoj detí, o rozvoj výchovnovzdelávacieho procesu v Základnej škole v obci Hradište a taktiež aktívne napomáhať k zmysluplnému tráveniu ich voľného času.

Združenie aktívne pomáha a podporuje :

  • Uplatňovanie nových prvkov a najnovších vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu
  • Finančne pomáha pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry, technického vybavenia školy v oblasti audiovizuálnej a výpočtovej techniky a využívaní informačných technológií na škole
  • Finančne a organizačne pomáha pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov, v ktorých prebieha výchovno-vzdelávací proces a tiež priestorov, v ktorých žiaci trávia voľný čas po skončení vyučovacieho procesu a taktiež aktívne napomáhať k jeho zmysluplnému tráveniu.
  • Finančne a organizačne podporuje/zabezpečuje kultúrne, športové, vedomostné a iné súťaže určené pre deti základnej školy.
  • Finančne a organizačne sa podieľať na zabezpečovaní plaveckých a lyžiarskych kurzov, škôl v prírode, exkurzií a výletov pre žiakov základnej školy.
  • Poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného žiakov základnej školy a sprievodcov pri exkurziách, kultúrnych a športových podujatiach.
  • Finančne a organizačne podporovať mimoškolské aktivity detí, športové a záujmové krúžky pre deti pôsobiace v obci Hradište.
  • Poskytovať finančné prostriedky na nevyhnutné prevádzkové náklady presahujúce ročný rozpočet školy po schválení valným zhromaždením (nadpolovičnou väčšinou hlasov).

III. Členstvo 

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

Členstvo vzniká zaplatením členského príspevku. Výšku členského príspevku schvaľuje valné zhromaždenie.

Členstvo zaniká vystúpením, vylúčením alebo smrťou fyzickej osoby/zánikom právnickej osoby, alebo zánikom združenia.

IV. Práva a povinnosti členov 

Člen má právo podieľať sa na činnosti združenia, byť informovaný o činnosti združenia, zúčastňovať sa valného zhromaždenia, voliť do orgánov združenia, podávať podnety, návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na zasadnutiach združenia. Člen je povinný dodržiavať stanovy združenia, každoročne zaplatiť členský príspevok do stanoveného termínu. Na činnosti združenia sa každý člen podieľa podľa svojich možností a schopností.

V. Orgány združenia 

Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie a rada. 

Valné zhromaždenie je spoločné stretnutie členov združenia, ktoré rozhoduje o programe činnosti združenia, o zmene a doplnení stanov, o zániku združenia a o nakladaní s jeho majetkom po zániku.  Valné zhromaždenie volí a odvoláva radu.  Valné zhromaždenie sa schádza podľa potreby, minimálne 1 krát do roka. Zvoláva ho rada, a to písomne, najmenej 10 dní vopred. Prvé stretnutie valného zhromaždenia sa uskutoční do 30 dní po registrácii združenia Ministerstvom vnútra v sídle združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. 

Rada zabezpečuje činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami valného zhromaždenia. Má troch členov. Rada koná v mene združenia vo všetkých veciach. Členovia rady môžu konať spoločneaj jednotlivo, avšak na platnosť právneho úkonu je potrebný podpis aspoň dvoch členov rady. 

VI. Zásady hospodárenia 

Majetok združenia tvoria členské príspevky, sponzorské príspevky, dotácie, grantyzískané na realizáciu projektov, dary,2% z dani z príjmu fyzických a právnických osôb v zmysle zákona o daniach z príjmu,príjmy z činnosti združenia, vlastná doplnková podnikateľská činnosť (napr. predaj ručne vyrobených výrobkov, propagačných výrobkov), výnosy z organizovania kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích aktivít združenia, výnosy z dobročinných akcií, zbierok a podobne a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi.

 Majetok a príjmy združenia môžu byť použité na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. 

Účtovným obdobím združenia je kalendárny rok. Nevyčerpané finančné prostriedky sa koncom roka prevádzajú na nasledujúce obdobie.

Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetkupo vyrovnaní záväzkov združenia valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.


 

virtualny cintorin

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka