Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Stavebné konanie

 Stavebné konanie začína stavebný úrad (obec) na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby, vlastníci susedných nehnuteľností.

Čo budete potrebovať:

 •     žiadosť o stavebné povolenie
 •     rozhodnutie o umiestnení stavby
 •     projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach
 •     doklad o vlastníckom alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku (nie starší ako 3 mesiace)
 •     súhlasy vlastníkov susedných nehnuteľností
 •     situačná snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením parciel (nie staršia ako 3 mesiace)
 •     rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy  (podľa pokynov uvedených v žiadosti o stavebné povolenie)
 •     súhlas obce s realzáciou malého zdroja znečisťovanie ovzdušia (ústredné kúrenie) - žiadosť vypíše zodpovedný projektant
 •     záväzné stanovisko obce
 •     súhlas obce s výstavbou  (potrebný k stanovisku na záber poľnohosp. pôdy)
 •     stanovisko Obvodného pozemkového úradu k záberu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu
 •     zaplatiť správny poplatok do pokladne obce

 

Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi doručí stavebník na obecný úrad, kde bude jeho žiadosť zaregistrovaná do denníka a spolu s prílohami bude odoslaná na vybavenie Spoločnému obecnému úradu v Partizánskom (SOcÚ). Tento bude až do ukončenia konania komunikovať so stavebníkom.


Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.


 

virtualny cintorin

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka