Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

História obce Hradište

Dané v roku od vtelenia slova 1232 a v 29.roku nášho kraľovania." To je doslovný preklad  kráľovskej listiny,z ktorej bola v r. 1880 pečať už odtrhnutá a stratila sa. Začiatok vzniku našej obce je neznámy. Nedá sa zrekonštruovať,pretože chýbajú dôkazy,ktoré by priblížili začiatok historického vývoja. Ten sa dá iba predpokladať na základe skromných nálezov,ktoré sa našli v katastri obce a v blízkom okolí. Predpokladá sa,že osada Hradište vznikla v druhej polovici deviateho storočia. Toto tvrdenie sa opiera o skromné archeologické nalezy,ale najma o existenciu kostola,ktorý bol postavený koncom jedenásteho storočia. Predpokladá sa ,že obec musela vzniknúť najmenej o dve storočia skôr ako kostol.  V kráľovskej listine sa uvádza,že obec(...)nenicha patrila krížovníkom sv.kráľa čiže križiakom-teda ostrihomskému križiackemu konventu. V inom historickom doklade sa obec,ktorej meno je v kráľovskej listine poškodené a neúplné,volala HARANENICHA a nachádzala sa v susedstve Skačian.  Z tejto identifikácie je jasné,že HARANENICHA bolo Hradište. Obec bola v čase vydania listiny Ondreja ll.vlastníctvom ostrihomského križiackeho konventu.

V roku 1232 uhorský kráľ Ondrej ll.v súvislosti s výmenou pozemkov v Lelovciach pri Novákoch za pozemky v Nedašovciach vydal kráľovskú listinu,v ktorej sa prvýkrát v histórii spomína naša obec. V listine sa pri určovaní polohy Nedašoviec uvádza, že na východ od Nedašoviec je osada HARANENICHA(Hradište),ktorá v čase výmeny pozemkov patrila ostrihomskému križiackému konventu. V inom historickom doklade sa obec HARANENICHA lokalizuje ako dedina,ktorá sa nachádza v blízkosti Skačian. Ostrihomský križiacky konvent patril k organizáciám,pomocou ktorých sa panovník a cirkev snažili šíriť kresťanstvo do každého kúta v krajine. Križiacky Rád sv. kráľa dostal od kráľa za evanjelizačnú prácu menšiu obec Hradište. Obec potom patrila Rádu do r.1424. Vtedy ju prevzala nitrianská diecéza. Po roku 1777 Skačany a Hradište prešli do správy nitrianskej kapituly,ktorej-okrem poľnohospodárskej pôdy patrili aj veľké lesné komplexy nad Vestenicami a Sučanmi.

Cennými autentickými dokladmi pre poznanie cirkevných a hospodárskych pomerov v skačianskej farnosti a vo filiálnej obci Hradište z konca osemnásteho a začiatku devätnásteho storočia sú protokoly kanonických vizitácií. Protokoly nie sú kompletné. Chýbajú tie.ktoré boli spísané v 16. a 17. storočí. Najstarší protokol z kanonickej vizitácie bol napísaný v r.1575.V archíve ho však nenájdeme.

O existencii Hradišťa je ďalšia písomná zmienka z r.1553.podľa tohto prameňa mala naša obec v tom čase meno HRADYSCHA. Pri portálnom súpise mala obec 12 port. Portu v stredoveku tvorila sedliacka usadlosť,v ktorej bývala jedna alebo viac rodín. Portálny dom musel mať bránu, cez ktorú prešiel naložený voz sena. Za feudalizmu z hľadiska štátnej správy bola porta základnou daňovou jednotkou.

V listine z roku 1553 je napísané,že osada Hradište mala v roku 1406 opevnenie,ktoré sa podobalo hradu alebo podobnej stavbe. Toto tvrdenie nájdeme a v Lexikóne maďarských žúp.  V roku 1553 mala obec meno HRADISCHA,ktoré sa v ďalších storočiach niekoľkokrát menilo. Podĺa časovej postupnosti mala obec tieto mená.  1553-Hradysche / 1689-Hradistye / 1773-Hradist / 1789-Hradistya / 1808-Hradistye / 1907 Szkacsany Hradistye/1913-Sziklavarhegy/ 1920-Hradište / 1922-Skačianske Hradište / 1950-Hradište pri Partizánskom  / 1973-Hradište

O starobylosti Hradišta okrem písomnej zmienky z r.1232 svedčí aj románsky kostol,ktorý patrý medzi najstaršie sakrálne stavby na územi Slovenska. Vznik kostola z časového hladiska možno pre nedostatok dokladov stanoviť len približne. Vznik kostola sa v historických dokladoch udáva približne v druhej polovici 11.storočia. Z analýzy historických údajov vyplýva,že kostol v Hradišti má 900rokov a bol postavený približne v roku 1096,t.j. koncom 11.storočia. Kostol je zasvätený sv.Barnabášovi, apoštolovi, mučeníkovi, ktorý je patrónom obce. Svätý Barnabáš z Cypru nepatril do skupiny dvanástich apoštolov, ktorých spomína evanjelium.Cirkev mu priznáva titul apoštola pre jeho úzku spoluprácu s ostatnými apoštolmi a pre jeho význam v prvotnej cirkvi. Sätý Barnabáš zomrel mučeníckou smrťou. Stará tradícia spomína kameňovanie a upálenie pri Salamíne na ostrove Cyprus kde je aj pochovaný.Kameňovanie sv.Barnabáša predstavuje aj maľba na veľkom obraze nad hlavným oltárom.

Kostol bol podľa kanonickej vizitácie benefikovaný( požehnaný) a neviažu sa k nemu odpustky .V Hradišti bola koncom staroveku fara, kde sa vykonávali všetky úkony,ktoré prináležia farskej inštitúcii podľa cirkevných predpisov. Posledným farárom ból farár Holeš. O jeho osude ani skončení farárskej funkcie sa nezachovali žiadne správy. Hradištská fara bola zrušená pravdepodobne v 14.storočí.Stalo sa tak v čase,keď fara v Skačanoch jestvovala už najmenéj jedno storočie. 

Demografický vývoj obyvateľstva v 16.až 19. storočí v obci ovplyvňovali najrozmanitejšie ekonomicko-sociálne a biologické faktory,predovšetkým vážne historické udalosti,ktoré sa týkali takmer celého alebo väčšieho územia Slovenska. V prvom rade ničivé a kruté nájazdy tureckých okupantov doslova likvidovali slovenských mladých mužov. Aj protihabsburské stavovské povstaniaspôsobili niekoľkoročné zabrzdenie a utlmenie prirodzeného vývoja.Bandy porazených kurucov ohrozovali pokojný život naších predkov. Veľkým zásahom do prirodzeného diania v obciach dolnonitrického mikroregiónu boli epidémie cholery,ktoré postihli viacerých naších občanov. Známy je prípad hradištského krčmára Gertlera,ktorému na choleru  zomrelo niekoľko detí.Pochované boli v židovskom cintoríne,po ktorom dnes nezostali žiadne stopy. Obyvateľstvo sa v 18. a 19. storočí vyvíjalo takto:v roku 1729 mala obec 277 obyvateľov.  V roku 1767 mala naša obec 214 obyvateľov. To znamená,že za 58 rokov nebol zaznamenaný prírastok,len úbytok obyvateľstva. Na konci roku 1767 bol úbytok až 67 občanov.počet obyvateľov obce sa zvýšil až začiatkom 20. storočia.  V obci bolo 303 bytov, v ktorých bývalo 303 rodín. Obec Hradište patrila od r.1898 do obvodného notárskeho úradu vo Veľkých Bieliciach .Dovtedy malo Hradište notársky úrad v Skačanoch.Žiadne uznesenie predstavenstva obce sa nemohlo uskutočniť bez jeho súhlasu

KANONICKÉ  VIZITÁCIE

Skromným,ale pritom vierohodným zdrojom na osvetlenie histórie Hradišťa sú kanonické vizitácie .V 16.st. a v ďalších storočiach sa konali v jednotlivých farnostiach nitrianskej diecézi. Kanonické vizitácie sa konali nepravidelne,medzi nimi často uplynulo 30 a viac rokov .Najstaršia vizitácia sa konala v roku 1575,avšak zápisnicu z nej na fare v Skačanoch nenájdeme. Originál zápisu je pravdepodobne v biskupskom archíve v Nitre.Kanonické vizitácie sa konali na príkaz biskupov,ktorí vždy vymenovali členov vizitácie. Poslaním kanonickej vizitácie bola komplexná previerka hospodárenia farnosti,inventarizácia sakrálnych predmetov v oboch kostoloch aprevierka savu nehnuteľností patriacích cirkevnej obci.

Z 18. a19. storočia sa zachovali výsledky troch kanonických vizitácií. Prvá vizitácia bola roku 1729.Nariadil ju nitriansky biskup Adam Erdody

Druhá vizitácia bola roku 1767 na príkaz jána Gustíniho, nitrianskeho biskupa a tajného radcu apoštolského veličenstva. Tretiu vizitáciu nariadil František Xaver Fuchs, nitrianský biskup. Kanonická vizitácia z roku 1729 zistila, že filiálna obec Hradište mala 270 obyvateľov. Potvrdila,že v Hradišti pred rokmi bol farár a fara,ktorá bola z nedostatočne objasnených príčin zrušená, kostol bol pričlenený k farnosti v Skačanoch .

O tom, že v obci bola fara, svedčí okrem iného kamenná krstiteľnica, ktorú v 30. rokoch dvadsiateho storočia premiestnili do múzea v Bojniciach. Známe je , že podľa cirkevných predpisov krstiteľnice mohli byť len vo farských kostoloch. Dôkazom o jestvovaní fary je aj farský pozemok v intraviláne, kde stála budova fary.

  Filiálna cirkev v Hradišti mala niekoľko rolí v rôznych častiach chotára. Najmenšie farské pole bolo v chotáry, ktorý sa v zápise vizitácie uvádza ako Vleškyne. Tento názov na katastrálnych mapách nenájdeme, ani rozborom mena sa nedá identifikovať lokalita chotára. Iná farská roľa bola na Turnách a mala výmeru 4,5 merice. Merica mala dva významy:objemový a plošný. Jedna merica mala objem 62,53 litra. Jednou mericou pšenice sa mohlo obsiať 0,2 ha pôdy. Pomerne veľká roľa bola aj v Hydinách, v blízkosti pozemkou Látkovskeho panstva. Farské pole v Hydinách malo výmeru 5 meríc.

Ku kostolu patrili aj lúky, ktorých výmera sa v zápisnici neuvádza. Lúku v Hydinách, ktorá patrila kostolu, užívali kostolníci. Druhá lúka bola v Šiaroch. Na trinásť rokov si ju prenajali Ján Miklaš a Štefan Zigo. Cirkvi v Hradišti patrilo aj niekoľko vinohradov v hradištskom, ale aj v skačianskom chotári. Desatinu úrody boli povinní odvádzať kostolu aj vinohradníci v Hradišti, ktorých vinice boli vyňaté zo zemepanského vlastníctva. Boli to vinohradníci Juraj Grznár, ondrej Habala, Mikuláš Mekýš, Michal Podhradský, Štefan Ambro, Jozef Gálus, Juraj Holeš, Michal Menšík, Ján Martinec a Ján Fodora. K farským roliam v Hradišti odnepamäti patrili aj polia na Sigoti( dnešné Závodie) s výmerou 12 meríc.

V intraviláne obce bol farský fundus(pozemok), na ktorom stála drevená budova fary. Farská budova mala jeden a pol izby vykurované z pece, ktorá bola v pivnici pod budovou. Teplo sa do obytných priestorov dostávalo cez otvory v podlahe.

Cirkev v Hradišti mala vlastné finančné hospodárenie. Jeho vedením boli poverení kostolníci Ondrej Mekýš a Martin Dekan. Súčasťou finančného hospodárenia bola kostolná pokladnica, do ktorej sa odvádzali príjmy za nájomné farských rolí, lúk a vinohradov. Osada Hradište mala r.1729 11 gazdovstiev. 5 a 3/4 bolo osídlených, 5 a 1/4 opustených. Každé gazdovstvo bolo podľa zosypu povinné dodať farárovi pol merice obilia alebo 12,5 zlatých v hotovosti. Farár mal príjmy aj z trojkráľovej koledy, patrili mu aj milodary z ofier, štolárne príjmy za krsty, sobáše a pohreby. Nitriansky biskup gróf L.A.Erdody sa dobrovoľne zriekol desiatkov zo šiestich hradištských vinohradov v chotáry Kostolné viničky v prospech farára v Skačanoch. 

V zápisnici kanonickej vizitácie z roku 1729 je nejasná zmienka o škole. Je tam napísané: ,, Keďže v Hradišti bol kedysi farár, musel jestvovať aj fundus, pozemok pre školu, od fary oddelený. prináleží teda miiestnemu p. farárovi vyhľadať miesto. Keď ho zistí, má presvedčiť obyvateľov hradištských na postavenie školy. Nateraz obýva farský dom učiteľ Juraj Smidek , katolík 25-ročný.

  Učiteľ Smidek nemal predpísanú pedagogickú kvalifikáciu. Absolvoval len základnú školu. Povinnosťou učiteľa bolo naučiť žiakov písať, čítať, rátať a osvojiť si základy katechizmu. V prvom rade sa vyžadovala úcta a poslušnosť k cirkevným a svetským autoritám. Odmenu dostával za kantorskú činnosť a za prácu organistu. V Hradišti bolo zaužívanou povinnosťou, že každé gazdovstvo, ktoré hospodárilo na výmere dvoch štvrtí, odvádzalo učiteľovi 8 snopov obilia. Gazdovstvá ktoré mali jednu štvrť, odvádzali 4 snopy.

Učiteľ dostával árendu za prenájom dvoch rolí a fúru sena z lúky v Hydinách. Menšie príjmy mal z trjkráľovej koledy a dobrovoľných príspevkov od richtára, obce horára, kostolníkov a mlynských  tovarišov.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 


 

virtualny cintorin

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka