Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 12017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2017

Schválené: 20.2.2017

Účinnosť: 8.3.2017

Platné do: 31.12.2017

 

 Obec Hradište  

 

 

 

                                       

  Všeobecne záväzného nariadenia obce  Hradište

č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

 na žiaka základnej umeleckej školy

 na  kalendárny rok 2017

 

 

Návrh VZN:

  1. vyvesený na úradnej tabuli dňa: 24.01.2017
  2. zvesený dňa: 20.02.2017

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:

  1.  

 

Schválenie VZN:

  1. VZN bolo schválené OZ dňa: 20.02.2017
  2. vyvesené na úradnej tabuli dňa: 21.02.2017
  3. zvesené dňa : 08.03. 2017

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 08.03.2017

 

Obec Hradište v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

 

vydáva

 

ako obec, na ktorej území sa nachádza  základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa školy Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 1/2017  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok.

 

 

Článok I

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie:

 

  1. na prevádzku a mzdy na žiaka v základnej umeleckej škole ( ZUŠ )

 

Článok II

 

Výška dotácie na žiaka ZUŠ  v individuálnej forme štúdia

  1. Výška dotácie na žiaka v základnej umeleckej škole zriadenej neštátnym zriaďovateľom na prevádzku a mzdy je stanovená na jedného žiaka pevnou sumou

809,206 €

Článok III

 

Výška dotácie na žiaka ZUŠ  v skupinovej forme  štúdia

  1. Výška dotácie na žiaka v základnej umeleckej škole zriadenej neštátnym zriaďovateľom na prevádzku a mzdy je stanovená na jedného žiaka pevnou sumou  496,881  € .

 

Článok VII

Záverečné ustanovenie

1.  Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v  Hradišti dňa  20.02.2017 uznesením č. 1.  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN č. 1/2017 končí platnosť VZN 1/2016.

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Miloš Baránik

                                                                                                  starosta obce

Na úradných tabuliach obce

Zverejnené dňa .......24.1.2017........

Zvesené dňa .......20.2.2017........

 

Po schválení obecných zastupiteľstvom na úradných tabuliach obce

Zverejnené dňa .........21.2.2017...

Zvesené dňa .............8.2...2017..

Položky 1-10 z 45

2/2018účinné
 

schválené: 8.3.2018, účinné: 23.3.2018

1/2018účinné
 

Úplné znenie
schválené: 8.3.2018, účinné: 26.3.2018
nahrádza: 1/2017, predchádza: 1/2019

3/2017účinné
 

schválené: 30.11.2017, účinné: 15.12.2017

1/2017zrušené
 

Úplné znenie
schválené: 20.2.2017, účinné: 8.3.2017, platné do: 31.12.2017
predchádza: 1/2018

4/2016účinné
 

Úplné znenie
účinné: 13.7.2016

3/2016účinné
 

účinné: 13.7.2016

1/2016účinné
 

schválené: 11.2.2016, účinné: 28.2.2016
Položky 1-10 z 45

virtualny cintorin

dnes je: 17.6.2019

meniny má: Adolf

webygroup
ÚvodÚvodná stránka