Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Hradište - okres PartizánskeHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 12017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy na kalendárny rok 2017

Schválené: 20.2.2017

Účinnosť: 8.3.2017

Platné do: 31.12.2017

 

 Obec Hradište  

 

 

 

                                       

  Všeobecne záväzného nariadenia obce  Hradište

č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy

 na žiaka základnej umeleckej školy

 na  kalendárny rok 2017

 

 

Návrh VZN:

  1. vyvesený na úradnej tabuli dňa: 24.01.2017
  2. zvesený dňa: 20.02.2017

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:

  1.  

 

Schválenie VZN:

  1. VZN bolo schválené OZ dňa: 20.02.2017
  2. vyvesené na úradnej tabuli dňa: 21.02.2017
  3. zvesené dňa : 08.03. 2017

 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 08.03.2017

 

Obec Hradište v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle § 6 ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

 

vydáva

 

ako obec, na ktorej území sa nachádza  základná umelecká škola v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa školy Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 1/2017  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy na príslušný kalendárny rok.

 

 

Článok I

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku dotácie:

 

  1. na prevádzku a mzdy na žiaka v základnej umeleckej škole ( ZUŠ )

 

Článok II

 

Výška dotácie na žiaka ZUŠ  v individuálnej forme štúdia

  1. Výška dotácie na žiaka v základnej umeleckej škole zriadenej neštátnym zriaďovateľom na prevádzku a mzdy je stanovená na jedného žiaka pevnou sumou

809,206 €

Článok III

 

Výška dotácie na žiaka ZUŠ  v skupinovej forme  štúdia

  1. Výška dotácie na žiaka v základnej umeleckej škole zriadenej neštátnym zriaďovateľom na prevádzku a mzdy je stanovená na jedného žiaka pevnou sumou  496,881  € .

 

Článok VII

Záverečné ustanovenie

1.  Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v  Hradišti dňa  20.02.2017 uznesením č. 1.  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto VZN č. 1/2017 končí platnosť VZN 1/2016.

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Miloš Baránik

                                                                                                  starosta obce

Na úradných tabuliach obce

Zverejnené dňa .......24.1.2017........

Zvesené dňa .......20.2.2017........

 

Po schválení obecných zastupiteľstvom na úradných tabuliach obce

Zverejnené dňa .........21.2.2017...

Zvesené dňa .............8.2...2017..

virtualny cintorin

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka